Wolters-
Fysiotherapie.nl

Praktijk voor Fysiotherapie, Haptonomie,
Manuele Therapie, KISS en
Mulligan Concept.

Vlissingsestraat 14
4024 JL Eck en Wiel
tel: 0344 693472 


Wolters-Fysiotherapie

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy Praktijk Fysiotherapie Wolters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Fysiotherapie Wolters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Praktijk Fysiotherapie Wolters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten Persoonsgegevens van klanten worden door Praktijk Fysiotherapie Wolters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. medisch behandelproces; Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training; Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

De behandelovereenkomst of abonnement; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Wolters de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, achternaam ,adres, postcode , plaats ,telefoonnummer, E-mailadres Geslacht; Geboortedatum; Gezondheidsgegevens; Verzekeringsgegevens; BSN; ID of paspoortnummer; Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Fysiotherapie Wolters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk Fysiotherapie Wolters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Verwijzing; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Wolters de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Telefoon; AGB; geboortedatum Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Fysiotherapie Wolters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Praktijk Fysiotherapie Wolters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Wolters de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Fysiotherapie Wolters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk Fysiotherapie Wolters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Fysiotherapie Wolters de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Postcode; Woonplaats; AGB-nummer; BIG-nummer; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Salarisgegevens; Kopie ID; BSN-nummer; Bankgegevens; Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD); Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken; Het verwerken van declaraties of banktransacties; Verwerken drukwerk Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn. Praktijk Fysiotherapie Wolters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Praktijk Fysiotherapie Wolters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens

Praktijk Fysiotherapie Wolters

Vlissingsestraat 14

4024 JL Eck en Wiel

mail@wolters-fysiotherapie.nl.

 

FAQ

De meest gestelde vragen, beantwoordt hier..

WAt zijn jullie openingstijden?

Maandag: 09.00- 21.00 uur
Dinsdag: 08.00 - 18.00 uur
Woendag: 09.00 - 18.00 uur
Donderdag: 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 18.00 uur.

Wat moet ik meenemen voor een behandeling?

Het is handig bij uw eerste afspraak het volgende mee te nemen: 

 Uw verzekeringspasje 
 De verwijsbrief (als u die heeft )
 Een handdoek om op te kunnen liggen

Voor welke specialisme kan ik bij jullie terecht?

Voor Fysiotherapie, Haptonomie, Manuele Therapie, KISS en Mulligan concept.

Praktijk Merelstraat ?

Fysiotherapie Merelstraat Utrecht
Per 01-01 2019 is de vestiging Merelstraat Utrecht geen onderdeel meer van Fysiotherapie Wolters.In Fysiotherapie Merelstraat kunt u nog steeds terecht bij Moniek van Giezen, Wendeline Bijleveld en Fred van Alphen voor Fysiotherapie, Manuele Therapie en Haptonomie.

Daarvoor kunt u mailen naar: info@fysiotherapiemerelstraat.nl

Afspraak of eerst verwijzing halen bij arts?

Sinds 1 januari 2006 is onze praktijk direct toegankelijk. Alleen patiënten met een chronische aandoening dienen een verwijsbrief te hebben. Na een screening / onderzoek bespreken wij met u of (en welke) behandeling mogelijk is, of dat eerst nader onderzoek moet plaatsvinden. Met uw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over de screening en de mogelijke behandeling. Waar nodig, verwijzen wij u door.

Afspraak wijzigen of afzeggen?

Indien u verhinderd bent dient u ons hiervan 24 uur van te voren op de hoogte te stellen. Anders zullen we genoodzaakt zijn u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. In geval van plotselinge ziekte of overmacht beslist de behandelende therapeut of de tijd in rekening gebracht wordt. Afspraken dient u ten alle tijden telefonisch of via mail af te zeggen.

Wolters-
Fysiotherapie.nl

Voor Fysiotherapie, Haptonomie, Manuele Therapie, KISS en Mulligan concept.

Contact ons

Via onderstaande invulvelden kunt u vragen aan ons stellen. Bellen kan natuurlijk ook:
Vlissingsestraat 14
4024 JL Eck en Wiel
tel: 0344 693472